Giriş |  Kayıt

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver

05 Nis 2010 10:07

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

Tarih bilimine giriş
. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) III ve V
D) II ve IV E) IV ve V

2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?
A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

3. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

5. - Tarih; geçmişte yaşanmış olayların belgelere dayandırılarak neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılıp yer ve zaman belirtilerek açıklanmasıdır.
Bu bilgiye göre, bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
B) Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
C) Olayın gerçekleştiği zaman belirtilmelidir.
D) Yazılı ve yazısız kaynaklar bulunmalıdır.
E) Benzer olaylar yaşanmış olmalıdır.
6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
- Etnografya ; Toplumların özkültürleri
- Nümizmatik ; Eski paralar
- Paleografya ; Eski yazılar
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
A) Ekonomik yapı
B) Kültürel gelişmişlik
C) Coğrafi konum
D) Kullanılan yazının türü
E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı
7. Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay özelliği taşıdığı savunulamaz?
A) Hayvanların evcilleştirilmesi
B) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
C) Alfabenin kullanılması
D) Kadeş Savaşı
E) İskender'in Asya Seferi
8. Yazının kullanılmasından önceki dönemler tarih öncesi, yazının kullanılmasından sonraki dönemler ise tarih çağları olarak nitelendirilir. Tarihin incelenme ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu sınıflandırmada bilim adamları, tarih çağlarına ait bilgileri daha kesin ve doğru olarak kabul etmektedir.
Bu durum tarih çağlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
A) Kültürlerin ortaya çıktığı dönem olması
B) Devletlerarası çatışmaların hızlanması
C) Toplumlararası kültür etkileşim yaşanması
D) Tarih öncesi bulguları dikkate almaması
E) Yazılı kaynaklardan yararlanılarak araştırılabilmesi
9. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Anadolu'da yontmataş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
B) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
C) Anadolu'da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
E) Kalkolitik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması
10. Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
B) iletişim araçlarının geliştiğinin
C) Madeni eşyalar üretildiğinin
D) Yazının kullanıldığının
E) Merkezi devletlerin kurulduğunun
11. Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar bereket ve bolluk simgesi sayılan "Büyük Ana"ya tapmışlardır.
İnsanların dini inançlarında bu özelliğe yönelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Şehirleşmenin giderek gelişmesi
B) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
C) Sanat çalışmalarının gelişmeye başlaması
D) İlk mezar örneklerinin yapılması
E) Ölümden sonraki hayata inanılması
12. - Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu
- Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.
Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
C) Coğrafi konumların farklı olması
D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:07

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ-2

1. Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Yer
B) Neden
C) Zaman
D) Toplumlararası ilişkiler
E) Sonuç

2. Tarihi olayların incelenmesinde zamanın bildirilmesinin zorunlu olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Tarihi olayların uzun bir süreçte gerçekleşmesi
B) Tarihsel olayların neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmesi
C) Tarihi olayların birbirlerine benzemesi
D) İnsan ilişkilerini konu alması
E) Tarihi olayların yerlerinin bilinmesinin zorunlu olması

3. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

4. Tarih olaylarının objektif olarak incelenebilmesi için,
I. Olayların üzerinden belirli bir sürenin geçmesini beklemek
II. Belgelere dayalı araştırma yapmak
III. Olayın geçtiği dönemin şartlarını dikkate almak
IV. Olayların tekrarlanmasını beklemek
V. Olayları günümüz koşullarında değerlendirmek
gibi özelliklerden hangilerinin esas alınması gereklidir?
A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, III ve IV
D) I, II ve IV E) III, IV ve V

5. - Tarihsel olaylar değişmez. Ancak değişik zamanlarda olayların farklı özellikleri ele alınarak incelenir.
Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi
B) Yeni belgelerin ortaya çıkması
C) Araştırmaların derinleştirilmesi
D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması
E) Diplomatik ilişkilerin ortaya çıkarılması
6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme alanları şöyledir;
Paleografya; Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafya ; Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Diplomatik ; Siyasi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili araştırma yapılamaz?
A) Kadeş Antlaşması
B) Hammurabi Kanunları
C) Hitit krallarının yazdırdığı yıllıklar
D) Topraktan yapılan araç-gereçler
E) Asurlulardan kalan ticaret tabletleri
7. Hititlerin Anadolu'ya ne zaman ve nereden geldiğini araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangilerinden daha çok yararlanır?
A) Coğrafya-Etnografya
B) Kronoloji-Etnografya
C) Etnografya-Antropoloji
D) Paleografya-Arkeoloji
E) Antropoloji-Epigrafya
8. Tarih öncesi devirlerin sonlarında hızlı bir toplumsal ilerleme ve kültürel yapıda önemli değişiklikler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi insanların ihtiyaç fazlası mal üretimiyle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri olamaz?
A) Ateşin denetim altına alınması
B) Kölelik sisteminin oluşması
C) Ticaretin başlaması
D) Hukuk kurallarının ortaya çıkması
E) Özel mülkiyetin oluşması
9. Tarih çağlarını birbirinden ayıran bir olayda öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi aranır?
A) Doğal olayların sonucu olmalı
B) Toplumların büyük bölümünün yaşantısını değiştirmiş olmalı
C) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmalı
D) Yeni inanç sistemlerinin oluşmasına neden olmalı
E) Sanat akımlarının ortaya çıkmasını sağlamalı
10. Tarih; öğretimi ve araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla zamana, yere ve konuya göre sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, olayların zamanına göre yapılmış sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Bilim tarihi
B) Mezopotamya tarihi
C) Avrupa tarihi
D) Dinler tarihi
E) Yakınçağ tarihi
11. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait bir gelişme değildir?
A) Ticaretin başlaması
B) Özel mülkiyet kavramının gelişmesi
C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
D) Madenden eşya yapılması
E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması
12. Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.
Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?
A) Tarih devirlerine geçişin başlaması
B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması
C) Edebi metinlere rastlanması
D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi
E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:08

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ-3

1. Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşam biçimini kültür ve uygarlıklarını, ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç bağlantısı içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.
Durum : Mısır piramitlerinde bulunan yazılı belgelere göre; IV. Amanofis ülkede yönetimi ele geçiren Amon rahiplerinin siyasi güçlerini ellerinden alabilmek ve halkı, onların nüfuzlarından kurtarmak için bir peygamber gibi ortaya atılmıştır. Bütün Mısır ülkesini tek tanrı etrafında birleştirmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır.
Tarihin tanımı dikkate alındığında, yukarıdaki durumda aşağıdakilerden hangisine değinilmediği söylenebilir?
A) Yer B) Zaman C) Neden
D) Kaynak E) Sonuç
2. Tarihin konusu, insan toplulukları ve insan topluluklarında ortaya çıkan siyasi, dini, ekonomik ve kültürel gelişmelerdir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin inceleme konusu olamaz?
A) Şehir devletlerinden merkezi devlet yapısına geçilmesi
B) Hititler ile Mısırlılar arasında Kadeş Savaşı'nın yapılması
C) İyonların kültür ve uygarlıkta ilerleme nedenleri
D) Orta Asya'da yaşanan kuraklığın nedenleri
E) Paranın kullanılmasının ticaretin gelişmesine olan katkısı
3. "Tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yöntemi uygulanamaz."
Bu yargı aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Tarih olaylarının zamanının bilinmesi gerektiğinin
B) Tarihin geçmişte yaşanan hatalardan ders alınmasını sağladığının
C) Tarihi olayların tekrarlanamadığının
D) Tarihin konusunun insan olduğunun
E) Tarihin geçmişte yaşanan olayları incelediğinin
4. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır."
Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde tarih biliminin en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
A) Doğru olarak anlatılması
B) Geçmişte meydana gelen olayların incelemesi
C) Gelişmelerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak için yazılması
D) Yer ve zamanın belirtilmesi
E) Sonuçların ayrıntılı bir şekilde anlatılması
5. Tarihi olayların zamanının kesin olarak belirlenebilmesi için olayla ilgili yazılı belgeler olması gereklidir.
Buna göre, tarihe yardımcı bilimlerden kronoloji,
I. Fenikelilerde alfabenin kullanılması
II. Sümerlerde yazılı kanunların hazırlanması
III. Avcılık ve toplayıcılığın başlaması
IV. Tarımsal üretime geçilmesi
V. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
gibi gelişmelerden hangilerinin oluş zamanını kesin olarak belirleyebilir?
A) I, II ve V B) II, III ve IV C) II ve III
D) III ve V E) I, II ve IV
6. Nümizmatik eski paralan inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.
Bu bilim dalından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili belirleme yapılamaz?
A) Devleti yöneten hükümdarların saltanat yılları
B) Devletin ekonomik gücü
C) Dönemin sanat anlayışı
D) Ticaret yapılıp yapılmadığı
E) Toplumların sosyal yapısı
7. Aşağıdakilerden hangisi, tarih olaylarının incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacına yöneliktir?
A) Olaylarla ilgili farklı zamanlarda değerlendirmeler yapmak
B) Epigrafyaya ait eserlerin bulunması için uğraşmak
C) Tarihi bölümlere ayırarak incelemek
D) Hükümdarların tahta çıkış sırasını bildirmek
E) Arkeolojik kalıntıların incelenmesine öncelik vermek
8. Tarih öncesi dönemle ilgili bir yerleşim merkezinde yapılan kazıda, taş devri eserlerinden sonra hiçbir eser bulunamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuçtur?
A) Tarım ve hayvancılık yapılmıştır.
B) Arkeolojik araştırmalar yeterli olmamıştır.
C) Tarihi gelişimini normal süreçte tamamlamış bir yerleşim yeridir.
D) Bu merkezde yaşayanlar maden dönemine ulaşamamıştır.
E) Doğal koşullar nedeniyle insanlar maden kullanmaya ihtiyaç duymamıştır.
9. Maden devrinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
- Bakır devrinde altın ve gümüşten süs eşyaları yapılmıştır.
- Tunç devrinde bakırdan daha dayanıklı olan tunç eşyalar önem kazanmıştır.
- Demir devrinde demirden bol miktarda savaş araç-gereçleri üretilmiştir.
Bu gelişmelerin yaşanmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel iletişimin hızlanması
B) Ekonomik ilişkilerin gelişmesi
C) Ateşin daha etkili kullanılması
D) Sanat faaliyetlerinin kaybetmesi
E) Toplumlardaki savaş anlayışının önemini yitirmesi
10. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazı sonucunda tarih öncesi dönemlerin tümünün yaşandığı belirlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kazıda elde edilen arkeolojik belgelerden biri olamaz?
A) Madeni süs eşyaları
B) Topraktan yapılmış araç-gereçler
C) Kömürleşmiş buğday taneleri
D) Tanrılara sunulmak üzere yazılan yıllıklar
E) Ker***ten yapılmış evler
11. Cilalı taş döneminde görülen;
- Tahıl üretiminin gerçekleşmesi
- Hayvanların evcilleştirilmesi
- Köyler ve şehirlerin kurulması
gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu dönem için;
I. Toplumlararası savaşlar başlamıştır.
II. Yerleşik yaşama geçilmiştir.
III. Dini inançlar ortaya çıkmıştır.
gibi yargılardan hangileri kesin olarak doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
12. - Güneş yılına dayalı ilk takvimi kullanan toplum olan Mısırlılar bir yılı üç mevsime ayırıp, "taşma, tohum atma, ekin biçme" diye adlandırmıştır.
- 12 Hayvanlı takvimi kullanan Türkler her yıla bir hayvan adı vermiştir.
Bu bilgilere göre, kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulduğu söylenebilir?
A) Sanat anlayışı
B) Dinsel inanış
C) Kültürel etkileşim
D) Bilimsel çalışmalar
E) Ekonomik yapı


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:09

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-4
1. Neolitik çağda Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Diyarbakır-Çayönü ve Gaziantep-Sakçagözü'nde yapılan araştırmalar sonunda bıçak, orak ve ürünleri saklamak üzere yapılan depolar bulunmuştur.
Bu bilgiler dikkate alındığında, Anadolu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
B) Üretim çalışmaları başlamıştır.
C) Tarım aletleri yapılmıştır.
D) Tarıma uygun coğrafi özelliklere sahiptir.
E) Mezopotamya uygarlığından etkilenmiştir.
2. Anadolu'nun bazı bölgelerinde MÖ. II. bin başlarını açıklayabilecek yazılı belgeler bulunamazken, sadece Kayseri-Kültepe'de Asurlulara ait ticari tabletler bulunmuştur.
Bu bilgiler, Kültepe ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?
A) Anadolu'nun en eski tarım merkezidir.
B) Takas sistemi ile ticaretin başladığı ilk bölgedir.
C) Başka toplumlarla ilişkiler kurulmamıştır.
D) Tarih çağlarına Anadolu'nun diğer yerleşim merkezlerinden önce geçilmiştir.
E) Asurluların egemenliğini kabul etmiştir.
3. MÖ. XII. yüzyılda Anadolu'ya gelen Friglere ait eserlerin benzerlerinin Trakya'da da bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak kullanılabilir?
A) Yunanlılar ile Frigler arasında ticaret yapıldığına
B) Friglerin Anadolu'ya Trakya üzerinden geldiğine
C) Friglerin Avrupa'dan gelen saldırılar sonucu yıkıldığına
D) Friglerin çok tanrılı inancı benimsediğine
E) Friglerin tarıma önem verdiğine
4. MÖ. 1800 yıllarında Hattuşaş (Boğazköy) başkent olmak üzere devlet kuran Hititlerin; zamanla sınırlarını genişlettikleri ve bu amaç doğrultuda çalışmalar yaptıkları görülür.
Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Mezopotamya ile doğrudan ilişki kurularak Babiller ile savaşılması
B) Anadolu'daki krallıkların egemenlik altına alınması
C) Güneydoğu Anadolu'ya ve Suriye'ye seferler düzenlenmesi
D) Mısır krallığı ile Suriye için savaşlar yapılması
E) Tanrılara hesap vermek amacıyla yıllıklar yazılması
5. Lidyalıların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, Anadolu'da farklı uygarlıkların etkili olmasını sağladığı savunulabilir?
A) Parayı kullanan ilk toplum olmaları
B) Verimli topraklar üzerinde kurulmaları
C) Kral Yolu üzerinde doğu-batı ticaretini geliştirmeleri
D) Ulusal orduya sahip olmamaları
E) Perslerle mücadele etmeleri
6. Bilgi : iyon uygarlığı; Batı Anadolu kıyılarında,
Efes, Milet, İzmir gibi şehirlerde ortaya çıkmış ve bu bölge bir ticaret ve sanat merkezi haline gelmiştir.
Durum : Miletli Tales, MÖ. 585'de gerçekleşen güneş tutulmasını önceden hesaplamış, Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.
Yukarıdaki bilgi ile durum birlikte değerlendirildiğinde, İyonların bilimsel alanda ilerlemeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Ekonomik ve kültü, el alanda gelişmesi
B) Şehir devletleri şeklinde örgütlenmesi
C) Dini inançların gelişmemesi
D) Çok tanrılı dine inanılması
E) Yunan kültüründen etkilenmesi
7. Anadolu MÖ. 543-333 yılları arasında yaklaşık ikiyüz yıl Pers egemenliğinde kalmıştır. Ancak Persler kültürel bakımdan Anadolu'da fazla etkili olamamıştır. Hatta Persler önemli ölçüde olmasa da Anadolu uygarlığından etkilenmiştir.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Perslerin Anadolu'ya geç egemen olması
B) Anadolu'nun Mezopotamya'dan etkilenmemesi
C) Anadolu'da gelişmiş bir uygarlığın yaşanması
D) Anadolu eyaletlerinin bağımsız valiler tarafından yönetilmesi
E) Anadolu'nun diğer uygarlıklara kapalı olması
8. İlkçağda Anadolu'da yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;
I. Lidyalıların parayı kullanması
II. Hitit krallarının yıllıklar düzenlemesi
III. Friglerde dokumacılık sanatının gelişmesi
IV. Urartularda ahiret inancının görülmesi
V. İyonların Anadolu'ya Yunanistan'dan gelmesi Bunlardan hangilerinin ekonomik yaşam biçimine bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?
A) I ve IV B) I ve III C) III veV
D) II ve III E) II ve IV
9. İlkçağda Mısırlıların Nil Irmağı'nın taşmasından zarar görmeleri ve tarlaların sınırlarını belirlemeye çalışmaları geometrinin temel kurallarını bulmalarını sağlamıştır.
Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Toplumların yaşam biçimini etkileyen olaylar uygarlıkların gelişmesini sağlar.
B) Toplumların geleceğini doğal olaylar belirler.
C) Akarsu boylarında yaşayan toplumlar diğer toplumlara göre daha uygardır.
D) Uygarlığın gelişmesi, toplumların yaşamını kolaylaştırmıştır.
E) Mısırlılar şehir devletleri şeklinde örgütlenmiştir.
10. Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda, mezarlarda günlük yaşam ile ilgili çeşitli eşyaların da bulunması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Halk arasında sınıf farkı gözetilmediğinin
B) Uygarlığın geliştiğinin
C) Ekonominin tarıma dayalı olduğunun
D) Ölümden sonra yaşama inanıldığının
E) Tapınak mimarisinin geliştiğinin
11. Sümerler yazıyı kullanan ilk toplumlardan biridir. Tapınaklara teslim edilen ürünleri belirlemek amacıyla ilk defa rahipler tarafından kullanılan Sümer yazısı, kil tabletler üzerine üçgen uçlu bir çubukla yazılmıştır.
Bu bilgiye göre yazının kullanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Ekonomik yaşamı düzenlemek
B) Sanat çalışmalarını yönlendirmek
C) Tapınakların korunmasını sağlamak
D) Başka uluslarla ilişkileri geliştirmek
E) Siyasi ve askeri gücü artırmak
12. Yunanistan'da kurulan şehir devletleri başlangıçta krallar tarafından yönetilmekteydi. Ticaretin gelişmesiyle zenginleşen orta sınıf, soylularla mücadele ederek zamanla yönetimde söz sahibi olmuştur.
Bu bilgi, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Şehir devletlerinin ticarete önem vermediğinin
B) Kralların yetkilerini halka devrettiğinin
C) Ekonomik durumun siyasi yapı üzerinde etkili olduğunun
D) Toplumun bilimsel gelişmelere açık olmadığının
E) Şehir devletleri arasında birlik sağlandığının


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:10

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-5
1. Anadolu'da neolitik (yeni taş) devri bir geçiş dönemi niteliğindeki kalkolitik devir (taş-bakır) izlemiştir. Bu dönemde dini inançlar gelişmeye başlamış, insanlar tabiatı temsil eden ana tanrıçaya tapmıştır. Anadolu'da bu dönemin önemli kültür merkezleri arasında Truva, Alişar ve Alacahöyük bulunmaktadır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Tabiatın, insanların hayatı açısından önemli olduğu
B) Üretim ile ilgili en eski yerleşim merkezinin Anadolu'da bulunduğu
C) Anadolu'da maden kullanıldığı
D) Anadolu'da kalkolitik devir ile ilgili merkezlerin de bulunduğu
E) Dini inançların toplumların ihtiyaçlarına göre şekillendiği
2. Anadolu'nun tarih öncesi dönemde görülen ;
- Verimli toprakların bulunması
- Doğu ile batı arasında geçiş noktası konumunda olması
- Yeraltı kaynaklarının zenginliği
gibi özelliklerine bakılarak;
I. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim merkezlerinden biridir.
II. Hukuk kuralları gelişmiştir.
III. Farklı medeniyetler kurulmuştur.
IV. Tarih çağlarına diğer bölgelerden daha önce geçilmiştir.
yargılarından hangilerine varılabilir?
A) I ve III B) I ve II C) III ve IV
D) II ve III E) II ve IV
3. Kayseri yöresinde yapılan arkeolojik kazılarda; madeni paralar bulunmadığı halde, bu yöredeki Kültepe'de, Asurlulara ait "Karum" adı verilen pazar yerleri ve ticari tabletler bulunmuştur.
Bu bilgiler, Kültepe kültürü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar?
A) Siyasi birliğin kurulduğunu
B) Madenlerden yararlanıldığını
C) Tarıma elverişli toprakların olduğunu
D) Tarih çağlarının başladığını
E) Hititlerin başkenti olduğunu
4. Alacahöyük'te bulunan güneş kurslarında boğa en büyük tanrı olan Gök tanrısının simgesiydi. Güneş kurslarının evreni canlandırdığı kabul edilmektedir. Hititlerden önceki dönemde Anadolu'da güneş kursları görülmemiştir.
Güneş kurslarının Kızılırmak çevresindeki dar bir coğrafi alanda ve Hititlerin egemenliğinin başladığı yıllarda görülmesi,
I. Hititlerde merkezi otorite güçlüdür.
II. Hititler Anadolu'ya dışarıdan gelmiştir.
III. Hititlerde tabiat tanrıları önemlidir.
IV. Hitit hükümdarları tanrısal gücü ellerinde bulundurmaktadır.
V. Hititler, Kızılırmak çevresinde yaşamıştır.
gibi yargılardan hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?
A) I, III ve IV B) II, III ve IV C) III, IV ve V
D) I, III ve V E) II, III ve V
5. Hititlerin;
- Asurlular ile yapılan ticaret sonunda çivi yazısının öğrenilmesi
- Kendilerine toprak verilen soyluların asker yetiştirmek ve savaşa katılmak zorunda olması
gibi özelliklerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?
A) Halkın sosyal sınıflara ayrıldığı
B) Toprak sistemine dayalı ordu oluşturulduğu
C) Ekonomik ilişkilerin kültürel gelişmeye neden olduğu
D) Tarih çağlarına geçildiği
E) Rahip-kral anlayışının yönetime egemen olduğu
6. Lidyalıların parayı kullanan ilk toplum olmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Denizaşırı koloniler kurmuş olmaları
B) Tarımsal çalışmalara önem vermiş olmaları
C) Kral Yolu üzerinde doğu-batı ticaretini geliştirmeleri
D) Ticaret kervanları için açık pazar kurmaları
E) Bilimsel çalışmalar yapmaları
7. Trakyalı bir kavim olan Frigler, Hititler yıkıldıktan sonra Sakarya Irmağı kıyılarında Gordion merkez olmak üzere devlet kurdular. Yapılan araştırmalar sonucunda Friglerin tarım ve hayvancılığa önem veren bir toplum oldukları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu özelliklerini doğrulayan bir örnek olarak gösterilemez?
A) Kibele adı verilen bereket ve bolluk tanrıçasına önem verilmesi
B) Krallar için anıt-mezarlar yapılması
C) Öküz kesme ve saban kırmanın cezasının ölüm olması
D) Tarım araçlarına zarar verilmesinin suç olarak kabul edilmesi
E) Tapates adı verilen halı ve kilim dokumacılığının gelişmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi ilkçağda Anadolu'da kurulan devletlerin ortak özelliğidir?
A) Yönetimlerinin demokrasi olması
B) Dışardan gelen toplumların saldırıları sonucu yıkılmaları
C) Ekonomilerinin tarıma dayalı olması
D) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olması
E) Aynı soydan gelen kavimler tarafından kurulmaları
9. İlkçağda Ege'deki siyasi yapılanma; kralı, aristokratı, orta sınıf halkı ve güvenliği sağlayan duvarları ile polis adı verilen şehir devletleri şeklinde idi. Bu küçük devletler, büyük krallıklar gibi dünyayı ele geçirme isteğinde bulunmadıkları için ticarete ve kültüre önem verdiler. Buna rağmen varlıklarını uzun süre koruyamadılar.
Bu bilgilerden hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Ege bölgesinde merkezi devlet anlayışı yoktur.
B) Şehir devletleri kültürel hayatın canlanmasına katkıda bulunmuştur.
C) Şehir devletleri saldırılara karşı önlem almıştır.
D) Şehir devletlerinde sınıf farklılıkları yoktur.
E) Şehir devletlerinin siyasi varlığı uzun süreli olmamıştır.
10. İlkçağ Mısır uygarlığında, firavunların tanrının oğlu olarak kabul edilmesi hükümdarın ilahi bir güce sahip olduğu inancını güçlendirmekte idi.
Aşağıdakilerden hangisi hükümdarları böyle davranmaya yönelten en önemli etkendir?
A) Hükümdarın her türlü yetkiye sahip olması
B) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olması
C) Toplumda din ve devlet bilincinin olmaması
D) Dini inançların bu gücü kullanmaya mecbur etmesi
E) Hükümdarın otoritesini artırmak istemesi
11. Akdeniz ve Ege kıyılarında kurulan Fenike, İyon ve Yunan şehir devletleri kolonicilik yaparken, aynı konumda bulunan Mısır uygarlığında koloni kurulmasına gerek duyulmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Verimli topraklara sahip olmasıyla
B) Diğer toplumların ekonomisine saygı göstermesiyle
C) Sömürgeci anlayışı benimsememesiyle
D) Teokratik yönetim anlayışının benimsenmesiyle
E) Gemicilik sanatının gelişmemesiyle
12. Sınıf farklılıkların görüldüğü ilkçağ toplumlarının bazılarında demokratik bir yönetim sistemi uygulandığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Kralların aynı zamanda dini lider olarak kabul edilmesi
B) Kralların yaptıkları çalışmalarla ilgili kitabeler oluşturması
C) Yönetimde soylulardan oluşan meclislerin etkili olması
D) Sınıfsal kavgaların yaşanmaması
E) Kraliçelerin de yönetimde söz sahib


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:11

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI-6
1. Anadolu'nun en eski tarımsal üretim merkezi Diyarbakır yakınlarındaki Çayönü'dür. Burada yaşayanların bakın işledikleri, çeşitli araç-gereç ve süs eşyaları yaptıkları belirlenmiştir.
Bu bilgiler, Çayönü İle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaz?
A) Maden/erden yararlanıldığını
B) Sanatın geliştiğini
C) Yerleşik yaşama geçildiğini
D) Değişik toplulukların yaşadığını
E) Topraklarının verimli olduğunu
2. Anadolu'da eski tunç veya bakır devri, Asur ticaret kolonileri çağını kapsar. Bu dönemde üretim artmış ve ticari hayat gelişmiştir. Özellikle Anadolu ile Mezopotamya arasında canlı bir ticaret başlamıştır. Anadolu'ya yazının gelmesi de bu döneme rastlar.
Bu bilgilere bakılarak Anadolu Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Üretici toplum yapısı oluşmuştur.
B) Sık sık istilaya uğramıştır.
C) Mezopotamya toplumlarından etkilenmiştir.
D) Tarih çağlarına girilmiştir.
E) Önemli bir ticaret merkezidir.
3. Eski Hitit Devleti döneminde Kargamış ve Urfa Hitit topraklarına katılmış, Babil ele geçirilerek Mezopotamya uygarlığı ile doğrudan bağlantı kurulması sağlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olduğu savunulabilir?
A) Kültürel etkileşim yaşanmıştır.
B) Pankuş Meclisi'nin yetkileri artmıştır.
C) Bölgedeki şehir devletleri ortadan kaldırılmıştır.
D) Tarih dönemlerine geçiş yaşanmıştır.
E) Feodal devlet yapısı ortaya çıkmıştır.
4. Friglerde,
- En büyük tanrı, tabiat tanrıçasıdır.
- Öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür.
- Dokumacılıkta ileri gitmişlerdir.
Bu bilgilere bakılarak, Frigler İle ilgili olarak varılabilecek yargılardan hangisi doğru olur?
A) Ekonomileri gelişmiştir.
B) Çok tanrılı inançları vardır.
C) Ceza hukukuna önem vermişlerdir.
D) Edebiyata önem vermişlerdir.
E) Ekonomik yaşam tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
5. İyonların kültür ve uygarlık alanında gelişmesi üzerinde,
I. Kendilerinden önceki Anadolu uygarlıklarından etkilenmeleri
II. Ön Asya ticaret yollarının bitiş noktasında bulunmaları
III. Yayılmacı politikalar izlememeleri
gibi özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
6. Urartularda sanat, maden işlemeciliği ve özellikle su mimarisi (kanal ve su yolları yapımı) alanında gelişme göstermiştir.
Toplumların yaşam biçiminin sanat anlayışını da etkilediği düşünürse, Urartularda su mimarisinin gelişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Ticarete önem verilmesi
B) Yerleşik yaşama geçilmesi
C) Şehirlerin kurulması
D) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
E) Bilime önem verilmesi
7. Hititlerde görülen;
I. Pankuş Meclisi'nin yönetimle ilgili kararlar alınmasında etkili olması
II. Kraliçenin yönetimde söz sahibi olması
III. Feodal beyliklerin ortadan kaldırılması
gibi özelliklerden hangileri, kralın yetkilerinin sınırlı olduğunun kanıtıdır?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I
D) Yalnız II E) Yalnız III
8. İlkçağda Anadolu'da çok tanrılı bir inanç sistemi vardı. Anadolu'nun en eski yerlilerinden olan Hititler kendi tanrılarından başka bütün Anadolu ve Ön Asya tanrılarını kutsal saymışlar ve onlara tapınışlardır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Dışarıdan gelen kavimler Anadolu'da devlet kurmuştur.
B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmiştir.
C) Dinsel inançlar doğal olaylara göre belirlenmiştir.
D) İnançların değişmesinde yönetim şekli etkili olmuştur.
E) Hititler Anadolu'da siyasi birliği sağlamıştır.
9. İlkçağda Makedonyalıların;
— Yunan şehir devletlerini kendi egemenliği altına alması,
— Pers Krallığı'na son vermesi,
— Hellenizm Uygarlığı'nın oluşmasını sağlaması, gibi özelliklerine bakılarak
I. Merkezi devlet olduğu
II. Akdeniz'in tamamına egemen olduğu
III. Güçlü ordularının bulunduğu
IV. Kültürel etkileşimde etkili olduğu
V. Harf yazısının yayılmasını sağladığı yargılarından hangilerine varılabilir?
A) I, II ve V B) II ve IV C) II, IV ve V
D) I, III ve IV E) I ve II
10. İlkçağda ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılan alfabe, hızlı bir yayılma süreci göstermiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
A) Perslerin yayılmacı politikalarına
B) Akdeniz bölgesindeki canlı ticaret ilişkilerine
C) Hellenizm Uygarlığı'nın ortaya çıkışına
D) Roma İmparatorluğu'nun kurulmasına
E) İyonların bilimsel ve kültürel gelişmelerine
11. I. Yayılmacı politikalar izlenmesi
II. Ticaret kolonilerinin kurulması
III. Patesilerin tanrısal güce sahip olduğunun kabul edilmesi
IV. Mezopotamya'da arazinin verimli ve engebesiz olması
V. Site adı verilen şehir devletlerinin kurulması
gibi durumlardan hangilerinin, Mezopotamya uygarlığının çevreye yayılmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) I, III ve V B) II, III ve V C) I, III ve IV
D) III, IV ve V E) I, II ve IV
12. Yunan şehir devletlerinde yaşayanlar, ülkelerinde yeterli toprağa sahip olmamaları, tarıma elverişli arazinin az olması, nüfus artışı ve daha iyi hayat şartları aramak gibi nedenlerle Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de kolonicilik hareketlerine girişmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinin, kolonicilik çalışmalarının sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Yunan uygarlığının farklı bölgelere yayılması
B) Kültür alışverişi yaşanması
C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
D) Gemicilik tekniğinin ilerlemesi
E) Ticaretin gelişmesi


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:12

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-7
1. Orta Asya'da yapılan kazılar sonunda ortaya çıkarılan kumaş parçaları ve altın heykellerden yararlanılarak Türk tarihinin başlangıcı MÖ. 4000'lere kadar götürülmüştür. Ortaya konan her bulgu yeni açıklamaları da beraberinde getirmektedir.
Bu bilgilere göre;
I. Tarih, bilimsel çalışmalara kapalı bir bilim değildir.
II. Elde edilen bulgular tarihin aydınlatılmasında etkili olmaktadır.
III. Türkler dünya kültürünün yaratıcısıdır.
IV. Türkler tarih öncesi dönemde Orta Asya'da yaşamıştır.
V. Maden sanatı Türklerle başlamıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?
A) I, II ve IV B) III ve V C) Yalnız IV
D) I ve IV E) Yalnız III
2. Türklerin Orta Asya'dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Güçlü devletlerin bulunması
B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
D) Kurultay kararlarının uygulanması
E) Göç yollarına uzak olması
3. Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin'i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin, Mete'yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?
A) Çin'e yerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaybedileceği düşüncesi
B) Düzenli ordunun kurulmuş olması
C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi
D) Çin topraklarının verimsiz olması
E) Mimari çalışmaların yetersiz kalması
4. Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşmada "Çinliler, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer çeşitli yiyecekleri her yıl satacak." maddesi yer almıştır.
Bu maddeye bakılarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?
A) Orta Asya'da ipek üretilmediği
B) İpek Yolu'nun Orta Asya'dan geçtiği
C) İki taraf arasında sürekli savaşlar yapıldığı
D) Çinlilerin Hunlara vergi ödemeyi kabul ettiği
E) İki devlet arasında ticari ilişki olduğu
5. - Hunların saldırılarından korunmak için Çin Seddi'nin yapılması
- Hunların bir kısmının Orta Asya'dan göç ederek Avrupa Hun Devleti'ni kurması
gibi bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaz?
A) Türkler Çinliler ile savaş yapmıştır.
B) Türkler Çinlilerden daha güçlüdür.
C) Hunlar farklı bölgelerde devletler kurmuştur.
D) Hun-Çin savaşlarının temel nedeni İpek Yolu egemenliğidir.
E) Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmiştir.
6. Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:
I. Maniheizm dininin benimsenmesi
II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması
III. Yönetimde kurultay kararlarının etkili olması
IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi
Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu savunulabilir?
A) I ve IV B) Yalnız I C) II ve III
D) Yalnız IV E) Yalnız II
7. Orta Asya'da devlet kuran Avarlar 552'de Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç etmek zorunda kaldı. Romanya ve Macaristan topraklarında yeni bir devlet kurdu. Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşları kazanarak yıllık vergiye bağladı. Daha sonra İstanbul'u kuşattıysa da başarılı olamadı.
Bu bilgilere göre Avarlar ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?
A) Hem Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurmuştur.
B) Savaşçı özelliklerini korumuştur.
C) Avrupa'daki hakimiyeti uzun süre devam etmiştir.
D) Ekonomik açıdan kazanç sağlamıştır.
E) Askeri açıdan başarısız sonuçlanan girişimlerde de bulunmuştur.
8. — Uygurlar
— Hazarlar
— Karluklar
gibi Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Yerleşik yaşama geçmeleri
B) Eski inançlarını terkederek yeni bir dini inancı benimsemeleri
C) Siyasi varlıklarını Avrupa'da devam ettirmeleri
D) Müslüman-Araplarla savaşmaları
E) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları
9. Göktürk Devleti'nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu'nun oğlu Tardu, babası gibi güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi iç karışıklığa yol açtı. Çinliler bu durumdan yararlanarak Göktürklerin içişlerine karıştı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
Bu bilgiye göre, Türk devletlerinin parçalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin güçlü olmaması
B) Devletin törelere göre yönetilmesi
C) Fetih yapılmaması
D) Kesin bir veraset kuralının olmaması
E) Hakanın yetkilerinin kısıtlanması
10. Uygurlarda hanedan dışından olanların da hükümdar olabilme hakkı vardı. Ancak bu konuda hükümdarın seçilmesine kurultay karar verirdi.
Yalnızca bu bilgiden hangi sonuç çıkarılabilir?
A) Kurultayın toplanması hükümdarın isteği ile olur.
B) Kurultayın toplanması belirli zamanlarda olmaktadır.
C) Kurultayın geniş yetkileri vardır.
D) Tahta geçebilmek için mutlaka hükümdarın çocuğu olmak zorunludur.
E) Kurultayın tek görevi hükümdarın seçimi yapmaktır.
11. İslam öncesi Türk toplulukları genelde göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.
Türklerin göçebe yaşam biçimini benimsemesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) Farklı kültürlerden etkilenmeleri
B) Gittikleri bölgelerde kültürel kimliklerini kaybetmeleri
C) Anıtsal nitelikli eserler yapmamaları
D) Değişik yerlerde devletler kurmaları
E) Veraset anlayışı nedeniyle saltanat kavgaları yaşamaları
12. İslam öncesi Türk devletlerinin,
I. Yönetimde Hakanın yanında kurultayın da etkili olması
II. Orhun Anıtlarının yazılması
III. Töre adı verilen hukuk kurallarının uygulanması
gibi özelliklerinden hangilerinin Türk kültürünün günümüze kadar gelmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:12

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-8
1. Türklerin anayurdu olarak kabul edilen yerlerde hayat şartları oldukça zordu. Orta Asya'daki en eski merkezler olan Abakan ve Altaylardaki uygarlıklar bölgenin sert doğal şartlarına ve ihtiyaçlara uygun olarak gelişmiştir. Türkler, yaptıkları göçlerle hayvan yetiştirme ve ziraat kültürlerini değişik yerlere taşımıştır.
Bu bilgiler esas alındığında;
I. Coğrafi şartlar toplum yaşantısını etkilemiştir.
II. Türkler Mezopotamya uygarlığıyla kolayca bağlantı kurmuştur.
III. Göçler kültür alışverişinde etkili olmuştur.
IV. Orta Asya'da maden işlemeciliği yaygındır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV
2. Türk tarihinin ilk dönemlerinin incelenmesi çok zor olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk tarihinin incelenmesini zorlaştıran nedenlerden biri olarak gösterilemez?
A) Çinliler ve Bizans İmparatorluğu ile ilişki kurulması
B) Anıtsal nitelikli mimari eserlerin az olması
C) Yazılı belgelerin az olması
D) Farklı yerlerde devletler kurulması
E) Göçebe yaşantının uzun süre devam etmesi
3. İslam öncesi Türk devletleri ile Çinliler arasındaki en önemli sorun İpek Yolu egemenliği
olmuştur. Çinliler İpek Yolu üzerinde bulunan ülkeleri ve burada yaşayan toplulukları tanımak ve Hunlara karşı ittifak kurmak için çalışmalar yapmışlardır.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Çinliler, Hunları güçlü bir düşman olarak görmektedir.
B) Orta Asya'da ticaret önemli bir ekonomik uğraştır.
C) İpek Yolu değişik ülkelerden geçmektedir.
D) Hunlar ve Çinliler mücadele halindedir.
E) Çinliler, Hurt saldırılarından korunmak için Çin şeddini yapmışlardır.
4. Türk devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlardır:
I. Yöneticileri Museviliği kabul etmiş olmasına rağmen halkı Hıristiyan, Müslüman ve Şamanistlerden oluşmuştur.
II. Sanatları manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı şeklinde gelişmiştir.
III. Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısını değiştiren Kavimler Göçü'nün başlamasına neden olmuşlardır.
IV. Alfabelerinde 38 harf kullanmışlardır.
V. Türklerde devlet ve ordu teşkilatını ilk kez düzenlemişlerdir.
VI. Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Bunlardan hangileri Hunlar ile ilgilidir?
A) I, II ve IV B) I, III ve VI C) III, V ve VI
D) II, III ve V E) III, IV ve VI
5. Türk toplumlarına Avrupa kapılarını açan Hunlar, bu kıtanın siyasi ve kültürel yaşamına da yön vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?
A) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa'nın siyasi temellerinin atılması
B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması
C) Batı Roma İmparatorluğu'nun vergiye bağlanması
D) Avrupa'da ilk yazılı eserlerin bırakılması
E) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması
6. Göktürkler, Çinliler tarafından yıkılmış ve yarım yüzyıl Çin egemenliğinde kaldıktan sonra bağımsızlık savaşı yaparak yeniden devlet kurmuşlardır.
Bu durum, Çin'in Türkler üzerindeki hangi politikasında başarılı olamadığının göstergesidir?
A) İpek Yolu'nu ele geçirme
B) Egemenlik kurma
C) Ekonomik üstünlük kurma
D) Yerleşik hayata geçirme
E) Dinlerini değiştirme
7. Uygurlara ait olan hukuk vesikalarında; borç alıp-verme, kiralama, alım-satım, vasiyetname gibi bilgilere rastlanmıştır. Bu vesikalar Uygurların sosyal hayatlarını yansıtan çok önemli belgelerdir.
Yukarıdaki bilgiye bakılarak Uygurlar ile ilgili hangi yargıya varılamaz?
A) Ekonomileri ticarete dayalıdır.
B) Hukuk anlayışı gelişmiştir.
C) Kendilerinden önceki Türk devletlerinin geleneklerini sürdürmüştür.
D) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
E) Hukuk kuralları yazılı hale getirilmiştir.
8. — IX. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul eden Bulgarlar
kalabalık Slav toplumlarına karışarak Türklüklerini kaybetti.
— Bulgar hükümdarı Simeon 923'te İstanbul'u kuşattı ve Papa tarafından "Çar" unvanıyla ödüllendirildi.
— Bulgar kralları, Türklerin uzun süre kullandığı "Han" unvanının yerine "Çar" unvanını kullanmaya başladı.
Tuna Bulgarları ile ilgili bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Savaşçı özelliklerini kaybettikleri
B) Orta Asya'daki kültürel kimliklerinden uzaklaştıkları
C) Katolik ve Ortodoks dünyasıyla ilişkilerinde barışçı politika izledikleri
D) Slav toplumlarının lideri oldukları
E) Tek tanrılı dinleri kabul ettikleri
9. I. Kırgızlar
II. Kartuklar
III. Uygurlar
IV. Peçenekler
V. Hunlar
gibi Türk topluluklarından hangileri Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) IV ve V E) I ve V
10. Tarih boyunca toplumların ekonomik, kültürel, siyasi ve sanatsal etkinlikleri, bulundukları bölgenin doğal koşullarına göre şekillenmiştir.
Türk devletlerinin özellikleri ve çalışmaları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin bu açıklamaya uygun bir örnek olduğu söylenebilir?
A) Hunlarda sanat eserlerinin küçük boyutlu ve taşınabilir nitelikte olması
B) Anadolu Selçuklularında eğitimin medreseye dayalı olması
C) Selçuklularda resmi dilin Farsça olması
D) Hazarların Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'i benimsemesi
E) Göktürklerin Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olması
11. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar tek egemen oldukları halde mutlakiyetten söz edilemez.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yönetimde egemenliğin paylaşılması
B) Kurultay kararlarının bağlayıcı nitelik taşımaması
C) Kurultayın yönetimde etkili olması
D) Hükümdarların yetkilerinin törelerle sınırlandırılması
E) Hatunların da yönetimde söz sahibi olması
12. |. Mimarinin gelişmemesi
II. Çinlilerle sürekli savaş yapılması
III. Yazılı belgelerin az bulunması
IV. Çinli prensesler ile evlenilmesi
V. Düzenli orduların kurulması
Yukarıdakilerden hangileri, Türklerin göçebe yaşantısıyla doğrudan bağlantılıdır?
A) II, III ve IV B) I, III ve V C) I, II ve III
D) III, IV ve V E) I, III


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:13

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-9


1. Orta Asya Türk tarihi hakkında bilgi veren eserlerin kurganlardan çıkan buluntularla sınırlı kalmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Az sayıda eser yapılması
B) Doğal koşulların sanat eserlerini tahrip etmesi
C) Türklerin yaptıkları eşyaları mezarlarda saklaması
D) Çinliler ile yapılan savaşlarda sanat eserlerinin zarar görmesi
E) Göçebe yaşam nedeniyle taşınabilir eserlerin zamanla yok olması
2. - Çinliler, Teoman döneminde Türk (Hun) saldırılarını durdurmak amacıyla Çin Seddi'ni tamamlamıştır.
- Türkler (Hunlar), Mete Han döneminde Çin'i vergiye bağlamıştır.
Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Hun-Çin mücadelesinin temel nedeninin İpek Yolu olduğu
B) Çin'de mimari sanatının geliştiği
C) Çin Seddi'nin Hunları durdurmayı başaramadığı
D) Hun ordularının güçlü olduğu
E) Hunların Çinliler ile savaştığı
3. Kavimler Göçü'nden sonra Avrupa'ya giden Hunlar göçebe yaşantılarını sürdürmüştür. Hunlar ele geçirdikleri bölge halkı ile birlikte yaşamış, bu nedenle kavimler arasında kültür alış-verişi olmuştur. Atilla'nın sarayında yabancı görevliler de bulunuyordu. Bu görevliler yüksek mevkilere kadar çıkabiliyorlardı. Türkçeden başka Latin ve Germen dilleri de konuşulmakta idi.


Başa Dön Başa Dön
 
 

#

05 Nis 2010 10:17

Süper Moderatör
Kullanıcı avatarı
Kayıt: 14 Kas 2008 15:55
Başlıklar: 18027
Mesajlar: 18974
Çevrimdışı

TESTLERİN CEVAPLARI
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ-1 CEVAP ANAHTARI_________
1. D 2. C 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. B 12. B


TARİH BİLİMİNE GİRİŞ-2 CEVAP ANAHTARI_________
1. C 2. B 3. E 4. A 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. C 12. DTARİH BİLMİNE GİRİŞ-3 CEVAP ANAHTARI_________
1. B 2. D 3. C 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. C 10. D 11. B 12. E

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI-4 CEVAP ANAHTARI_________
1. E 2. D 3. B 4. E 5. C 6. A 7. C 8. B 9. A 10. D 11. A 12. C

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI-5 CEVAP ANAHTARI________
1. B 2. A 3. D 4. E 5. E 6. C 7. B 8. B 9. D 10. E 11. A 12. C

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI-6 CEVAP ANAHTARI________
1. D 2. B 3. A 4. E 5. C 6. D 7. A 8. B 9. D 10. B 11. E 12. C

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-7 CEVAP ANAHTARI________
1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. A 7. C 8. B 9. D 10. C 11. E 12. B

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-8 CEVAP ANAHTARI________
1. D 2. A 3. E 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. D 10. A 11. B 12. C


İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ-9 CEVAP ANAHTARI________
1. E 2. A 3. D 4. C 5. B 6. B 7. D 8. B 9. A 10. E 11. C 12. D

TEKRAR TESTİ-10 CEVAP ANAHTARI________
1. A 2. D 3. B 4. A 5. E 6. D 7. C 8. E 9. A 10. B 11. A 12. D


Başa Dön Başa Dön
 
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver
 1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  [ 10 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz


Aranacak:
Geçiş yap:  
cron

Site haritası

guzel ilahiler | driver | parti organizasyon, parti makanlari | medyum, fal bak